aktuality Rómsky literárny klub

Rómsky jazyk

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik


ROMALE! Adaďives baro inepos avľa,amari romaňi čhib beršrste 2009 oficijalnes uľila:)

Deklarácia z Medzinárodného dňa rómskeho jazyka - 5.11.2009Slávnostný akt vyhlásenia 5. novembra za Medzinárodný deň rómskeho jazyka bol súčasťou medzinárodnej konferencie lingvistov, pedagógov, žurnalistov a lídrov rómskych organizácií z 15 štátov Európy v Záhrebe 3.- 5. novembra 2009. Jej iniciátorom bolo združenie KALI SARA a jej predseda Veljko Kajtazi, autor prvého rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka. Zo Slovenska deklaráciu podpísala Anna Koptová.

My, účastníci, lingvisti, pedagógovia, žurnalisti, lídri rómskych organizácií z 15 štátov, ktorí sme boli v Záhrebe na konferencii o jazyku v dňoch 3. až 5. novembra, sme prijali deklaráciu: 5. november nech je Medzinárodným dňom rómskeho jazyka.

Táto deklarácia je vyjadrením nezlomnej vôle Rómov.

V Európe žije viac ako 12 miliónov Rómov a ich situácia je veľmi ťažká. Sledujeme šírenie fašizmu a nacionalizmu, ktoré je v rozpore s našou kultúrou a jazykom. Preto, my, Rómovia, sa obávame, že náš jazyk, pre náš život veľmi dôležitý a posilňujúci našu etnickú identitu...


Štandardizácia rómskeho jazyka v Slovenskej republike

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 29. júna 2008 zorganizoval Štandardizáciu rómskeho jazyka v Slovenskej republike. V tom čase bola splnomocnenkyňou pani Anina Botošová. Vychádzajúc z kodifikácie rómskeho jazyka v roku 1971 a dejinného odkazu rómskych osobností pôsobiacich v oblasti formovania rómskeho jazyka ako základného prostriedku na vzdelávanie a výchovu Rómov, bol vykonaný slávnostný akt Štandardizácie rómskeho jazyka v Slovenskej republike. Cieľom štandardizácie rómskeho jazyka je oficiálne vyhlásenie rómskeho jazyka a jeho spontánny rozvoj, ktorý bude tolerantný voči regionálnym odlišnostiam. Svojou prítomnosťou podporila Slávnostný akt prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič, ministerka práce sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, zástupcovia ústredných organov štátnej správy, veľvyslanectvá a mnohé ďalšie významné osobnosti Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa venujú rómskemu jazyku. Medzi najvýznamnejšie osobnosti z oblasti histórie Rómov prijala pozvanie Eva Davidová, ktorá patrí medzi pamätníkov Zväzu Cigánov a Rómov v Českoslovesnku z roku 1971. Slávnostný akt sa uskutočnil 29. júna 2008.

U ME SOMAS PAŠ AKADA BARO ĎIVES Prepáčte všetci tí, ktorí nerozumiete po rómsky, ale dnes má naša materinská reč sviatok. Myslím si však, že nižšia vizualizácia Vám napísane ozrejmi dostatočne. 


Čhavale, sar imar tosara, ko dilos tumenge irinďom sar savo baro inepos hi adaďives prejkaloo ROMA,gindinav ka kamepel les thaj varesave mulačagoha te za´učharel. Jekh romaňi džuvľi, sava imar tiž prindžaren, e raňi Zlatica Rusova adaďives pekľa guľi tortica – nevi, šukar keňvica – keňva vašo´ ciknore čhavore ROMENE PARMISI...sar mejk feder pes del o Maškar themutno ďives la romaňa čhibake te rakinel ke paťiv?